Qualitat ambiental

Les funcions més rellevants de la Unitat de litoral, qualitat ambiental i sostenibilitat son les següents:

  • La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental, especialment en la formació, elaboració i execució de plans, programes, projectes i actuacions, per si mateixa o en col·laboració amb altres administracions públiques, en les matèries relacionades amb la qualitat ambiental.
  • La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de residus, en la formació i elaboració d’estudis i informes i la preparació i execució de la planificació i gestió dels residus de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes
  • Redacció de plans, i l’elaboració, execució i explotació de projectes, obres, instal·lacions i actuacions a la costa, relatives a l’ordenació del litoral per tal d’afavorir la gestió integrada de la zona costanera; la realització de programes de qualitat de les aigües marines per al compliment dels objectius establerts per la normativa sobre qualitat de les aigües. Així com la col·laboració en el control i vigilància dels abocaments de terra cap a la mar.
  • L’adquisició, manteniment i explotació de les finques incloses en l’àrea de protecció territorial a què es refereix l’article 1.e.1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril de les Directrius d’ordenació territorial de le sIlles Balears i de mesures tributàries.
  • L’elaboració de tot tipus d’informes en matèria ambiental, d’avaluació d’impacte ambiental, de control i prevenció integrat de la contaminació, d’ordenació del litoral i d’abocaments a la mar.

De les darreres actuacions realitzades se destaquen:

Formentera 18/07/2005 Cap Pep Lluqui des Cap
Campanet (Ufanes) 16/06/2005 Gabelli Petit
Felanitx 01/09/2005 Son Navata

 

  • Neteja torrents: L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental com a ens instrumental de la Direcció General de Recursos Hídrics que s’encarrega de planificar i coordinar actuacions en neteja de Torrents.
  • Abocadors: Servei de Manteniment i Seguiment Ambiental de l’Abocador de Can Set, situat a S’Arenal, al terme municipal de Llucmajor “(Mallorca).