L'Àrea Jurídica

L'Àrea jurídica és la responsable de:

- Gestionar i coordinar el servei.
- Assistir i assessorar jurídicament a les altres àrees de l'agència.
- Col·laborar en els propostes de resolució en assumptes en la fase administrativa i col • laborar amb els serveis jurídics centrals.
- Tramitar expedients al Consell Consultiu.
- Col·laborar en l'elaboració de la normativa de la Conselleria.
- Elaborar informes jurídics.
- Tramitació expedients de contractació i expedients de responsabilitat patrimonial.
- Prepara consells d'administració.