Període mitjà de pagament

El període mitjà de pagament global a proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el càlcul conforme al Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és el següent:

DocumentoTamañoDescargas
2016-0667 KiB7
2016-0568 KiB4
2016-0468 KiB10
2016-0310 KiB10
2016-0210 KiB8
2016-0110 KiB10
2015-1210 KiB5
2015-1110 KiB3
2015-1010 KiB3
2015-0910 KiB4
1 2 3 4 5