Període mitjà de pagament

El període mitjà de pagament global a proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el càlcul conforme al Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és el següent:

DocumentoTamañoDescargas
2017-0467 KiB1
2017-0367 KiB0
2017-0269 KiB1
2017-0169 KiB2
2016-1269 KiB2
2016-1169 KiB2
2016-1069 KiB4
2016-0969 KiB1
2016-0869 KiB2
2016-0767 KiB2
1 2 3 4 5