Període mitjà de pagament

El període mitjà de pagament global a proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el càlcul conforme al Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és el següent:

DocumentoTamañoDescargas
2018-0261 KiB36
2018-0161 KiB47
2017-1261 KiB42
2017-1161 KiB28
2017-1061 KiB35
2017-0970 KiB37
2017-0867 KiB29
2017-0767 KiB25
2017-0670 KiB33
2017-0567 KiB23
1 2 3 5