Període mitjà de pagament

El període mitjà de pagament global a proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el càlcul conforme al Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és el següent:

DocumentoTamañoDescargas
2018-0261 KiB35
2018-0161 KiB37
2017-1261 KiB31
2017-1161 KiB31
2017-1061 KiB36
2017-0970 KiB35
2017-0867 KiB31
2017-0767 KiB26
2017-0670 KiB29
2017-0567 KiB29
1 2 3 5