Factura electrònica

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) s'ha adherit a la plataforma FACe amb l'objectiu d'impulsar la factura electrònica. D'aquesta manera, a partir d'avui, dia 15 de gener, la CAIB acceptarà la recepció de factures en format electrònic i tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració pública han d'expedir i remetre una factura electrònica.

La plataforma FACe (http://face.gob.es) és el Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat i permet la tramesa de factures en format electrònic a les administracions donades d'alta que acceptin la recepció de factures electròniques. El sistema simplifica als proveïdors l'enviament de les factures, ja que centralitza en un sol punt tots els organismes adherits i remet el càrrec directament a l'òrgan destinatari. A més, s'unifica el format de la factura.

El Govern balear, mitjançant un acord del Consell de Govern del passat 5 de setembre, va acordar adherir-se a la plataforma FACe, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. L'article 6 de l'esmentada llei preveu la possibilitat que les comunitats autònomes s'adhereixin a la utilització del punt general d'entrada de factures electròniques que proporcioni l'Estat.

L'Ordre Ministerial HAP/492/2014 de març, regula els requisits funcionals i tècnics, entre els quals s'inclouen els CODIS DIR3. Aquests codis detallen el Directori d'unitats orgàniques, oficines de registre de les diferents administracions públiques, distingint 3 nivells, que en el cas de l'Agència Balear de l'Aigua són els següents:

  1. Oficina Contable: A04013559. AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y LA CALIDAD AMBIENTAL (ABAQUA).
  2. Òrgan gestor: A04013559. AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y LA CALIDAD AMBIENTAL (ABAQUA).
  3. Unitat: A04013559. AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y LA CALIDAD AMBIENTAL (ABAQUA).