L' Àrea Econòmica

L’Àrea econòmica s’encarrega de:

- Coordinar la gestió administrativa referent als assumptes econòmics i pressupostaris.
- Coordinar, assessorar i supervisar el règim economic i gestionar el pressupost.
- Gestionar les relacions amb la Intervenció General i amb la Tresoreria de la Conselleria d’Economia, i amb l’unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria d’agricultura.
- Dur a terme totes les tasques que la normativa corresponent atribueix específicament a les unitats de gestió económica.
- Gestió del Consorci d’Aigua