Àrea d'Assumptes generals

Els treballs de l'àrea d'assumptes generals són:

- Coordinar la normalització lingüística, informàtica, patrimoni, registre, arxiu, neteja, manteniment, seguretat, estadística i segurs.
- Executes les compris de material.
- Coordinar la gestió de la prevenció, riscos i salut laboral.
- Controlar i coordinar els contractes menors.
- Gestionar els assumptes de personal.

Horari de Registre: 9h - 14h