Empresa

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental és una empresa pública de caràcter autonòmic, depenent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el caràcter d'entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que subjecta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut del que estipula el Decret 115/2005, de 11 de novembre, ha quedat constituïda amb data 1 de gener de 2006, havent-se iniciat en aquesta data en el si de l'Institut Balear de Sanejament i de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral, el procés de cessió de global d'actius i passius a favor de l'Agència Balear de l'Aigua i de la qualitat ambiental. Les actuacions realitzades a partir d'aquesta data per l'Institut Balear de Sanejament i per l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral han estat imputades a efectes comptables a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Aquesta entitat de nova creació s'ha subrogat en la titularitat de tots els drets, béns i obligacions dels quals eren titulars els referits dos Instituts que s'han extingit. El decret 11/2009 de 13 de febrer es va modificar el decret 115/2005, establint-se una nova composició del consell d'administració i atorgant a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental la condició de mitjana propi i servei tècnic d'acord al que preveu la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic.

Documents