Àrea de construcció

RELACIÓ DETALLADA DE LES FUNCIONS DE L’ÀREA DE PLANIFICACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ.

Les funcions més rellevants que desenvolupa actualment l’àrea de Planificació i Construcció de sanejament i depuració, són les següents:

  PLANIFICACIÓ

 • Estudi i aplicació de noves normatives relatives a l’àmbit de l’ABAQUA:
  • Recopilació d’informació
  • Estudi d’adequació, repercussió econòmica i aplicació de les noves normatives que són d’aplicació a les instal·lacions gestionades per l’ABAQUA
  • Incorporació al programa d’actuacions i als documents interns informatius corresponents.

 • Elaboració d’estudis previs de viabilitat técnicoeconòmica:
  • Recopilació de dades tècniques i informació general
  • Visites de camp
  • Estudi previ
  • Prevaloració
  • Contractació externa d’estudis complementaris
  • Informes tècnics i propostes al Consell d’Administració

 • Programació de necessitats:
  • Estat de conservació d’infraestructures existents
  • Proposta d’actuacions
  • Resposta a la petició d’informació d’altres administracions i particulars
  • Valoracions preliminars del sòl rústic per la previsió de possibles afeccions de les infraestructures.

 • Capacitat de sanejament i depuració. Elaboració dels informes de l’administració hidràulica sobre la suficiència de capacitat de la xarxa de sanejament i depuració.

 • Elaboració d’informes i estudis varis:
  • Recopilació de dades tècniques i informació general
  • Visites de camp
  • Estudi previ
  • Prevaloració
  • Contractació externa d’estudis complementaris
  • Informes tècnics i propostes al Consell d’Administració

 • Capacitat de sanejament i depuració. Elaboració dels informes de l’administració hidràulica sobre la suficiència de capacitat de la xarxa de sanejament i depuració.
 • Elaboració d’informes i estudis varis:
  • Estat de conservació d’infraestructures existents
  • Proposta d’actuacions
  • Resposta a la petició d’informació d’altres administracions i particulars
  • Valoracions preliminars del sòl rústic per la previsió de possibles afeccions de les infraestructures.

 • Seguiment i preparació de la documentació que es deriva de les reunions tècniques del Ministeri de Medi Ambient relatives a:

  • Estat de l’aplicació de la Directiva 91/271/CEE, i en concret:
   • Grau de conformitat de les instal·lacions.
   • Declaració oficial d'aglomeracions urbanes.
   • Declaració de zones sensibles intracomunitàries.
   • Qüestionari de la Comissió Europea.

  • Pla Nacional de Qualitat de les Aigües: Sanejament i Depuració 2007-2015.

 • Redacció dels plecs de condicions tècniques per a la contractació de projectes, estudis i obres:
  • Plec de Prescripcions Tècniques dels Estudis
  • Plec de Prescripcions Tècniques per a la redacció de projectes
  • Plec de Prescripcions Tècniques de l’ABAQUA pel qual s’estableixen les condicions que han de regir durant les obres

 • Redacció de documents interns (manuals, protocols, programes, etc.) per establir les directrius i criteris principals a seguir.

 • Manteniment i implementació de dades tècniques:
  • Projectes As Built
  • Cabals anuals
  • Cabals de tractament terciari
  • Plànols generals de les instal·lacions
  • Xarxa de sanejament i instal·lacions gestionades per l’ABAQUA.

 • Planificació energètica:
  • Revisió periòdica consums i tarifes
  • Estudi de modificacions i millores dels subministrament
  • Auditories d’estalvi i eficiència energètica de les instal·lacions.
  • Proposta de mesures derivades dels estudis i auditories realitzats.

 • Gestor energètic local (GEL) de l’ABAQUA, en compliment de la Instrucció 1/2011 del Vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, el Conseller d’Administracions Públiques i el Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, pel qual s’estableixen els criteris per al control de la despesa energètica als edificis i instal·lacions del Govern de les Illes Balears.

 • Assistència, seguiment i preparació dels Subcomitès de la Comissió Balear de Medi Ambient de les Illes Balears, en qualitat de membres:
  • Avaluacions d’Impacte Ambiental
  • Avaluacions Ambientals Estratègiques

 • Revisió i/o valoració tècnica de les ofertes dels licitadors
 • Seguiment dels contractes d’estudis, informes i subministrament, en qualitat de Responsable del contracte i Director del Servei.
 • Serveis afectats.

 • PROJECTES

 • Redacció d’avantprojectes i projectes:
  • Recopilació de dades tècniques i informació general
  • Visites de camp
  • Contractació externa d’estudis complementaris
  • Estudi alternatives i prevaloració econòmica
  • Estructura del projecte en funció de necessitats, normativa i posterior tramitació
  • Elaboració dels documents
  • Revisió tècnica interna
  • Informe de supervisió extern
  • Document definitiu. Edició i còpies

 • Control i supervisió tècnica dels projectes externs:
  • Reunió organitzativa prèvia
  • Seguiment compliment fites de consultes, continguts i terminis
  • Informe de revisió tècnica
  • Informe de supervisió extern
  • Document definitiu. Edició i còpies

 • Tramitació dels projectes :

  • Al Consell d’Administració de l’ABAQUA:
   • Conveni de Col·laboració
   • Informe previ per a la redacció de projecte i/o estudis
   • Proposta d’adjudicació de la redacció de projecte i/o estudis
   • Inici expedient contractació obres
   • Aprovació expedient contractació d’obres

  • Assistència, seguiment i preparació del Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental de la Comissió Balear de Medi Ambient de les Illes Balears, en qualitat de representants per part del promotor.

  • Reparació de deficiències tècniques, aportació d’informació complementària i proposta de resposta d’al·legacions, a l’objecte de la tramitació dels projectes davant dels diferents organismes implicats:
   • Ajuntaments
   • Consells Insulars
   • D.G. Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Cimàtic (Serveis de Planificació, Residus, etc.)
   • D.G. Recursos Hídrics
   • D.G. Ordenació del Territori (Servei de Costes i Litoral)
   • D.G. Indústria i Energia
   • Demarcació de Costes
   • etc

  • Dur a terme les actuacions procedents per obtenir els terrenys (expropiacions, servituds (de pas, d’aqüeducte, de vol etc.) necessaris per a l’execució de les obres.
 • Seguiment dels contractes de redacció de projectes i avantprojectes en qualitat de Responsable del contracte i Director del Servei.
 • OBRES

 • Direcció i seguiment dels contractes d’assistència tècnica de les obres
 • Seguretat i salut: mantenir les reunions necessàries amb el Coordinador de Seguretat i salut de l'obra, a l'efecte de consensuar i solucionar qualsevol circumstància i/o incident en l'execució de les obres.
 • Direcció tècnica obres i instal•lacions de sanejament i depuració.
 • Seguiment dels contractes d’obres en qualitat de Responsable del contracte.