Mapa d'instal·lacions

Mapa d’instal·lacions

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental gestiona en l’actualitat un total de 79 depuradores (EDARs) a les Illes Balears, d’un total de 92 depuradores públiques existents a les Illes. La distribució geogràfica és la següent:

 • Mallorca: 56
 • Menorca: 12
 • Eivissa: 10
 • Formentera: 1

També gestiona un total de 176 estacions de bombament d’aigua residual (EBARs) a través de les empreses de manteniment explotació. La distribució geogràfica és la següent:

 • Mallorca: 100
 • Menorca: 50
 • Eivissa: 24
 • Formentera: 9

Algunes de les EDARs compten amb dispositius tipus alleujador per fer front a avaries i situacions excepcionals de pluges. La xarxa de sanejament general gestionada per l’ABAQUA està formada per una gran longitud de col·lectors de gravetat i/o pressió, els quals tenen per funció vehicular l’aigua residual fins a les EDARs

Les aigües depurades requereixen d’un destí final per tal de retornar al medi ambient en les millors condicions. A un nivell general es podrien distingir 3 tipus de sistemes d’abocament:

 • Abocament al mar (emissaris submarins)
 • Abocament terrestre (torrents, basses d’evaporació i/o infiltració)
 • Reutilització