Depuració

L’Àrea Tècnica de Sanejament i Depuració està organitzada respectant les 3 fases del procés d’implantació i funcionament d’aquest tipus d’instal·lació: projecte, execució i gestió. D’altra banda, l’estructura actual ve condicionada, fonamentalment, pel gran nombre d’instal·lacions i la seva distribució geogràfica. Per aquests motius es distingeixen les següents àrees:

- Planificació i construcció: Les seves funcions més rellevants consisteixen en:

- Planificació de millores en infraestructures

- Planificació de noves infraestructures

- Redacció i tramitació de projectes

- Seguiment d'obra

- Gestió del Sanejament: Les seves funcions més rellevants consisteixen en:

- Direcció i seguiment dels contractes amb les empreses de manteniment i explotació de les depuradores, bombaments i col·lectors.

- Direcció i seguiment dels contractes amb les empreses de subministrament de diversos productes complementaris per al funcionament de les instal·lacions.

- Direcció i seguiment de la gestió dels residus generats a les instal·lacions en base a la normativa vigent.

- Control de la qualitat de l’aigua depurada mitjançant laboratori propi