Dessalació

Les enormes reserves d’aigua de la mar i aigües salubres de diferents procedències, al mateix temps que les dificultats plantejades davant l’escassetat d’aigua dolça, han obligat a prendre en consideració les possibilitats del seu tractament. Els procediments de dessalinització són nombrosos i responen a tècniques molt diverses.

Osmosi Inversa:

Aquest mètode es basa en l’ús de membranes semipermeables que permeten el pas de l’aigua, però no el de les sals dissoltes. Si se separen per una membrana semipermeable dos compartiments oberts a l’atmosfera, un dels quals conté aigua pura i l’altre una solució aquosa de sals, es comprova que l’aigua travessa la membrana cap a la solució i que la pressió del costat de la solució augmenta fins a assolir un cert valor (pressió osmòtica) suficient per anul·lar el cabal d’aigua que travessa la membrana. Aquest fenomen constitueix la osmosi directa i es dóna, en forma general, entre dues solucions aquoses de diferents concentracions.

El fenomen d’osmosi és reversible. Per tant, aplicant a la solució una pressió suficient elevada, no només s’anul·la el pas de l’aigua a través de la membrana semipermeable a la solució, sinó que s’aconseguirà un pas d’aigua pràcticament pura en sentit invers, des de la solució que es ira empobrint en aigua, cap a l’altre costat de la membrana. Gràcies a l’osmosi inversa es pot obtenir aigua pura a partir d’aigua de mar.