Abastiment

Les funcions de l’Àrea de Construcció i Gestió del Abastiment i dessaladores son les següents:

  • Col·laboració amb la Direcció General de Recursos Hídrics en la elaboració, seguiment i revisió del Pla Hidrològic Balear.
  • L’ elaboració juntament amb la Direcció General de Recursos Hídrics de la informació sobre les dades hidrològics i de qualitat de l’aigua, i, en general d’aquella que permeti un millor coneixement dels recursos, de l’estat de les infraestructures i del domini públic hidràulic.
  • La coordinació dels plans d’emergència i de les actuacions que es duguin a terme en situacions de sequera i inundació.
  • La tramitació i gestió dels contractes, la revisió i control de les certificacions d’obres i la documentació comptable inherent.
  • La programació dels projectes finançables amb fondos europeus, l’elaboració de la documentació necessària i el seguiment i avaluació dels projectes.
  • La realització, supervisió i control d’estudis, projectes i obres d’explotació, control i conservació de les infraestructures hidràuliques de la seva competència.
  • La inspecció i el control de la Seguridad de las infraestructures hidràuliques; el manteniment actualitzat de l’Inventari.
  • La vigilància, el seguiment i el control dels nivells de qualitat de les aigües.
  • Desenvolupar les competències del departament derivades de l‘aplicació de la normativa en matèria d’aigües, especialment las derivades de l’aplicació de la Directiva Marco de l’aigua i de la seva transposició a la legislació nacional.

Per aquest motiu aquesta Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment i dessaladores , intervé en l’explotació i gestió de la captació, dessalació i distribució d’aigua en alta provinent d’aqüífers i / o de les instal·lacions Dessaladora d’aigua del mar.